កន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់កាក់របស់អ្នក!!!

យើងធ្វើជាគ្រូបង្វឹកការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពនៃរូបិយប័ណ្ណ cryptocurrencies ទាំងអស់ (Bitcoin, Ethereum, Lightcoin, etc)
សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពចាប់ផ្តើមពីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីរក្សាទុកកាក់របស់អ្នក: Ledger NanoS ឬ Ledger Blue
មានទាំងពីរ កាបូបដែលមានសុវត្ថិភាព 100% ។

យើងជាអ្នកលក់រាយតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា!

  • Ledger NanoS & Blue‘ (កាបូបផ្នែករឹង # 1) សម្រាប់លក់
  • Bitcoin / Altcoin A-Z
  • BlockChain – បដិវត្តមនុស្ស!?
  • ណែនាំ
  • ការបង្រៀន (វីដេអូ, អត្ថបទ)

>>>>> អរគុណ <<<<<<

(English) Interested? Below are some educational videos…

(English) What are Bitcoins?

(English) What is the Blcokchain?

វីដេអូច្រើនទៀត...